WFHC-header.png
Lid worden
Train 3x gratis mee
Meld je hier aan
Jeugd
Senioren
Jongste jeugd

WFHC - Contributie 2021/2022

WFHC Hoorn

Roskam 6, 1689 VR Zwaag

Telefoon clubhuis: 0229-232332

Email: [email protected]

Rabobank: NL11RABO0115373403 t.n.v. WFHC Hoorn

Inschrijfnummer KvK: 40624635


WFHC - Contributie seizoen 2021/2022

In het Bondsreglement van de KNHB zijn de leeftijdscategorieën vastgesteld voor deelname aan de door de KNHB georganiseerde competities.

Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 oktober van het lopende competitiejaar.

Veldhockey Leeftijd / bijzonderheden € *
Senioren 18 jaar en ouder 355
Jong senioren 17 t/m 25 jaar 355
Veteranen Heren 35A, Heren 45A 314
A-jeugd 16 of 17 jaar 319
B-jeugd 14 of 15 jaar 319
C-jeugd 12 of 13 jaar 294
D-jeugd 10 of 11 jaar 294
E-jeugd 8 of 9 jaar 253
F-jeugd 6 of 7 jaar 198
Benjamins Jonger dan 6 jaar 152
Parahockey 198
Funkey 4 of 5 jaar (blok van 6 trainingen - geen lidmaatschap) 38
Trimmers 198
Trimmers Plus Meespelen van maximaal 5 wedstrijden per seizoen 248
Fithockey 75
* Bij betaling in termijn geldt een opslag van 1% (bij betaling in 4 of 10 termijnen)
Trainingsleden betalen dezelfde contributie als spelende leden
Veldhockey betreft de voorcompetitie, najaarscompetie en voorjaarscompetitie
Toeslagen  
Selectieteams ABCD 30
Midwintercompetitie Afhankelijk van deelname. Per seizoen vast te stellen p.m.
Kortingen  Korting per persoon op reguliere contributie
Student (voltijds) -50
Duo lidmaatschap Voor veteranen -100
Familie Maximale contributie per gezin (exclusief zaalhockey) 1.064
Zaalhockey  
Zaalhockey 85
Zomerhockey  
Zomerhockey Afhankelijk van aantal weken zomerhockey per seizoen p.m.
Algemeen  
Inschrijfgeld Voor nieuwe leden 50
Donateurs (Club van 99) 99

  TOELICHTING:
Bovenstaande contributiebedragen gelden voor het seizoen 2021/2022. Het bestuur behoudt zich het recht voor om gedurende het seizoen wijzigingen in de bedragen door te voeren indien de feitelijke omstandigheden daar aanleiding toe geven.
De vermelde bedragen gelden per lid en zijn inclusief de afdracht aan de KNHB.
Bij aanmelding als lid voor of tijdens het lopende seizoen, maar vóór 1 januari, is de volledige jaarlijkse contributie verschuldigd
Bij aanmelding als lid na 1 januari van het lopende seizoen, is 50% van de contributie verschuldigd
Bij aanmelding als lid na 1 april van het lopende seizoen, is alleen inschrijfgeld verschuldigd
Opzeggen is mogelijk tot 1 mei van het lopende seizoen. Is sprake van een latere opzegging? Dan gaat de opzegging in aan het einde van het daaropvolgende seizoen en ben je dus nog een heel jaar contributie verschuldigd.
De vermelde contributiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de CPI (ConsumentenPrijsIndex) van het voorgaande kalenderjaar
Waarom worden de contributiebedragen jaarlijks geindexeerd?
Als vereniging proberen we met elkaar goede hockeyfaciliteiten te bieden. Hieronder valt te denken aan goed onderhouden velden, trainingen en een super gezellig clubhuis. De kosten hiervan stijgen, omdat ook onze externe partijen de prijzen voor hun dienstverlening (huur, schoonmaak, lonen etc.) verhogen.
  INCASSO:
Voor alle leden is een automatische incasso van de contributie de standaard. Automatische incasso kan plaatsvinden in één, twee, vier of tien termijnen (bij betaling in vier of tien termijnen geldt een opslag van 1%).
Met ingang van seizoen 2021/2022 vindt de incasso plaats via Mollie ("Stichting Mollie Payments"). Op jouw bankafschrift staat daardoor niet langer WFHC Hoorn, maar Mollie genoemd. Het incassant ID van Mollie is: NL08ZZZ502057730000 - IBAN: NL44ABNA0428063969.
Het incassotraject via Mollie is volledig gestandaardiseerd. Is incasso onverhoopt op enig moment niet mogelijk? Dan ontvang je van Mollie automatisch een herinnering om alsnog te betalen. Als de automatische incasso niet kan worden geind, geldt:
- Bij de eerste incassopoging (na 15 dagen) een herinnering
- Bij de tweede incassopoging (na 30 dagen) een tweede herinnering
- Bij de derde incassopoging (na 45 dagen) een aanmaning met een administratieve boete van € 10
- Bij de vierde incassopoging (na 60 dagen) een tweede aanmaning met een extra 2e administratieve boete van € 15
- Bij de vijfde incassopoging volgt er een speelverbod en zullen wij onze vordering mogelijk moeten overdragen aan een incassobureau. De extra kosten hiervoor komen voor jouw rekening.
Uiteraard gaan we ervan uit dat je bijdraagt om onze vereniging financieel gezond te houden en je de contributie gewoon tijdig betaald. 
Wil je zelf bedragen aan WFHC Hoorn overmaken? Dan dient hiervoor het eigen rekeningnummer van de vereniging te worden gebruikt: NL11RABO0115373403 t.n.v. WFHC Hoorn.
Een aantal leden betaalt op dit moment nog middels een factuur. Wij respecteren dit voor de leden die deze keuze op dit moment reeds hebben gemaakt. Voor nieuwe leden en leden die op dit moment al via automatische incasso betalen, is deze optie vanuit administratief oogpunt niet meer mogelijk.
Een betaling middels factuur is alleen mogelijk voor jaarbetaling. Hiervoor geldt dat de betaling vóór 31 augustus 2021 op de rekening van WFHC Hoorn staat (NL11RABO0115373403). Is dit onverhopt niet gelukt? Dan gelden dezelfde voorwaarden voor herinneringen en aanmaningen zoals hierboven genoemd bij een automatische incasso.
  RESTITUTIE VAN CONTRIBUTIE:
De vereniging ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie. De redenen hiervoor zijn divers. Dit kan een veranderde privé situatie zijn, maar vaak gaat het om een blessure.
Uitgangspunt is dat het lidmaatschap tussentijds niet opgezegd kan worden. Zeg je je lidmaatschap tijdens het seizoen op? Dan ben je tot het einde van het seizoen volledig contributieplichtig. Immers, op basis van jouw lidmaatschap heeft de vereniging reeds reserveringen gemaakt en uitgaven gedaan.
Uitzondering hierop is de situatie van een langdurige blessure of ziekte. Heb je hierdoor voor een periode van minimaal zes maanden niet kunnen hockeyen? Dan kun je bij het bestuur ([email protected]) een verzoek indienen voor een gedeeltelijke restitutie. Het bestuur besluit of aan jouw verzoek kan worden voldaan en stelt, indien besloten wordt dat een gedeeltelijke restitutie mogelijk is, de eventuele hoogte daarvan vast. 
  SELECTIETOESLAG:
Leden die in een selectieteam spelen krijgen extra faciliteiten. Dit zijn onder andere een uur meer training per week en/of een vaste, ervaren trainer-coach en/of het trainen op het waterveld. Hiervoor betalen de leden een selectiebijdrage die bovenop de contributie komt.
De selectieteams worden jaarlijks door het bestuur bepaald. Voor het seizoen 2021/2022 zijn dit:
* Jongens: A1, B1, C1 en D1
* Meisjes: A1, B1, B2, C1, C2, D1 en D2
  ZAALHOCKEY:
Uitgangspunt is dat alle teams vanaf de D-jeugd en ouder deelnemen aan de zaalhockeycompetitie. De mogelijkheden voor het doorspelen op het veld tijdens de wintermaanden, alsmede de kosten daarvoor, zijn afhankelijk van het aantal teams dat onverhoopt niet aan de zaalhockeycompetitie wenst deel te nemen.
De zaalhockeycontributie van € 85 wordt in rekening gebracht bij de spelers die meedoen aan de zaalhockeycompetitie.
De contributie wordt in één termijn in rekening gebracht in de maand november.
  TRIMMERS PLUS:
Trimmers die willen meespelen in de KNHB-competitie (maximaal 5 wedstrijden) betalen een toeslag van € 50.
  DUO LIDMAATSCHAP (VETERANENTEAMS):
Wil je wel blijven hockeyen, maar kun je niet (meer) elke zondag aanwezig zijn? Dan introduceren we voor jou met ingang van het seizoen 2021/2022 het duo lidmaatschap. Deze mogelijkheid bieden wij aan alle veteranenteams. Met het duo lidmaatschap kunnen twee "duo-leden" samen als één volwaardig lid in een veteranen competitieteam spelen. Voorwaarde is dat in het team altijd minimaal twaalf regulier spelende leden zijn, om een tekort aan spelers bij wedstrijden te voorkomen. De twee leden die zich als "duo" aanmelden, bepalen zelf onderling hoeveel westrijden per duo lid worden gespeeld. Daarbij geldt dat het totaal nooit meer is dan 100% van het totaal aantal officiele wedstrijden is. Duo leden ontvangen een korting van € 100 per persoon op de reguliere individuele contributie.
  STUDENTENKORTING:
Een lid kan een studentenkorting van € 50 aanvragen bij het volgen van een voltijd studie. Hiervoor dient een kopie van de collegekaart of ander bewijs van inschrijving voor de opleiding aangeleverd te worden. De betaling van de studentenkorting vindt plaats aan het eind van het seizoen en alleen indien sprake is (geweest) van correcte contributiebetaling(en). Het aanvragen voor de studentenkorting dient jaarlijks te worden gedaan. Aanvragen dienen voor 31 mei 2022 per mail te worden verzonden aan de penningmeester ([email protected]).
  BOETES KNHB:
Boetes die de KNHB oplegd aan een lid, komen voor rekening van het betreffende lid. Deze boetes worden direct door WFHC Hoorn bij het lid geïncasseerd.
  SCHEIDSRECHTER KAART
WFHC volgt de KNHB in het besluit dat een spelend lid, vanaf de 2e jaars B leeftijd (15 jaar), in het bezit moet zijn van een scheidsrechter kaart. Het arbitrageteam zorgt ervoor dat alle leden die hiervoor in aanmerking komen persoonlijk uitgenodigd worden voor de scheidsrechter cursus.Kom je zonder geldige reden niet op het examen dan worden de kosten van de KNHB aan je doorberekend. WFHC incasseert de gemaakte kosten automatisch. Je wordt daarna nogmaals uitgenodigd en kom je weer niet, dan worden de kosten weer op je verhaalt en mag je niet meer meespelen met je team tot je het examen gehaald hebt.

Heb je vragen over het bovenstaande? Dan kun je jouw vragen per mail sturen naar [email protected]


 

Sponsor uitgelicht

WFHC TV
WORD VRIJWILLIGERWFHC zoekt enthousiaste leuke, gezellige mensen die zich in willen zetten voor de club. 

Bijvoorbeeld voor de wedstrijdtafel, de technische commissie, sponsorcommissie, et cetera.

Je leert nieuwe mensen kennen en maakt kennis met de club op een andere manier!

Meld je dus nu aan of neem contact op voor meer informatie.